Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
Az Ön által megadott adatokat a Alföld Porcelán Edénygyár Zrt. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat (Magyar Posta Zrt. kiszállító partnerünk segítségével történik a házhozszállítás), aki az Alföld Porcelán
Edénygyár Zrt.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően járunk el.

Az Alföld Porcelán Edénygyár Zrt. (Cg. 06-10-000024; székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7.) – a továbbiakban: „Társaság” – tájékoztatója az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vételéről, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokról.

A Társaság számára kiemelten fontos a rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az ügyfelek információs önrendelkezési jogának a biztosítása. A Társaság a felhasználók és ügyfelek – a továbbiakban együttesen: „felhasználó” vagy „felhasználók” – személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok titkosságát, gondoskodik azok
biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság szolgáltatásaink minden területén, minden felhasználó számára biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartsák a személyes adatok kezelése és feldolgozása során.

Az adatkezelési tájékoztatóban rögzítésre kerül, hogy a Társaság milyen módon gyűjt személyes adatokat, azokat hogyan használja fel. Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza a felhasználók részére szóló azon tájékoztatást, amely a személyes adatok felhasználási módjára, illetve a személyes adatok megfelelő védelmének biztosítására vonatkozik.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál megtörtént az Infotv. 68. § (6) bekezdése alapján.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A Társaság nem gyűjt személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat. A személyes adat fogalmát az Infotv. határozza meg.

Honlapon szereplő regisztrációs lap kitöltésével a felhasználó elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő feltételeket, és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóval összhangban kezelje.
A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

Az adatkezelő
A felhasználók adatainak kezelője az Alföld Porcelán Edénygyár Zrt. Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az Infotv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
A Társaság által kezelt adatok feldolgozását olyan adatfeldolgozó szervezettel végezteti, akire a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezései szintén kötelezők.

Az adatkezelés célja
A Társaság a www.alfoldporcelan.hu honlap látogatása során olyan adatokat gyűjthet és tárolhat a felhasználókról, amelyeket a felhasználók önkéntesen választanak vagy adnak meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ebben az esetben az adatkezeléshez a Társaság kéri a felhasználók hozzájárulását. A felhasználók személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy a Társaság nyújtani tudja a felhasználók számára a kért szolgáltatásokat, illetve személyre szabottan jeleníthesse meg termékinformációkat és ajánlatokat. A Társaság a felhasználók személyes adataikat arra is felhasználja, hogy a felhasználók érdeklődésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltasson egyéb termékekről és szolgáltatásokról, illetve adataikat hasonló szolgáltatásokat nyújtó harmadik személy részére átadja.

Az adatkezelés módja
A felhasználó személyes adatait kizárólag a felhasználó által választott szolgáltatás céljából, a felhasználó által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel a Társaság. A Társaság által végzett adatkezelés jogalapja a felhasználó tájékozott hozzájárulása, amelyet a felhasználók a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével adnak meg. A Társaság a felhasználók adatait jogosult megosztani más egységeivel,
szervezeteivel, ügynökeivel, szerződéses vagy üzleti partnereivel annak érdekében, hogy ezen személyek és szervezetek a felhasználó által kért szolgáltatásokat nyújthassák a Társaság vagy a felhasználó számára (pl. csomagküldés, műszaki támogatás, kézbesítés, pénzügyi szervezetek).

Az adatokhoz hozzáférők köre:
a) a webáruház üzemeltetőjének munkatársai;
b) a kézbesítő alvállalkozó, aki a név és a cím adatokat kapja meg, továbbá rendelkezésre állás esetén az e-mail címet (értesítőt küld a várható érkezésről) és a telefonszámot (értesítőt küldhet a várható érkezésről és esetleges sikertelen kézbesítés esetén egyeztetés céljából);
c) a törvényben előírt hatóságok kötelező, vagy hatósági eljárás során kért adatok vonatkozásában;
d) a lejárt tartozások kezelése céljából a szolgáltató jogosult a partnereinek adatait követeléskezelő partnerének átadni;
e) egyéb személyek az érintett kifejezett hozzájárulása alapján. Amennyiben a felhasználó hírlevél küldéséhez is hozzájárult, az e-mail címe egy külön adatbázisba kerül, melyen keresztül kizárólag a webáruház üzemeltetői kereskedelmi célú e-maileket küldhetnek ki. A hozzájárulás megszüntethető a
hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az ügyfélszolgálat segítségével is.

A Társaság jogosult, illetve köteles továbbítani és megosztani a személyes adatokat abban az esetben, ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő.
A Társaság szervezeti átalakulása során a személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott azonos feltételek megtartása mellett a jogutód szervezet kezeli tovább, a felhasználók külön értesítése nélkül.

Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása
A Társaság a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez a felhasználó beleegyező nyilatkozatával korábban hozzájárult. A Társaság az adatokat kizárólag olyan célokra használja fel, amelyek megegyeznek az adatgyűjtés céljával. A Társaság a felhasználók számára biztosítja az általuk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést, a felhasználó a Társaság által üzemeltetett weboldalon beléphet adatprofiljába, szükség szerint módosíthatja az ott tárolt adatokat, illetve kérheti adatainak törlését.
Amennyiben adattovábbítás során az adatok harmadik személy adatkezelőhöz kerülnek továbbításra, úgy az adatok törlését harmadik személy adatkezelőtől kell kérni.

A felhasználó
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését;
c) kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

A felhasználó tájékoztatását a Társaság csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A felhasználó kérelmére az Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. A Társaság erre vonatkozó kérelem esetén 30 naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Társaság helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) a kezelése jogellenes;
b) a felhasználó az adatok törlését kéri;
c) az hiányos vagy téves — és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható —‚feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt;
e) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy
f) a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A felhasználó kijelenti, hogy az általa a Társaság részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja a Társaságot. A Társaság kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését
követelheti.

Adatbiztonság
A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, ennek keretében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a szervereken tárolt személyes adatokat védelme érdekében.
A Társaság a személyes adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

A személyes adatok tárolásának időtartama
A Társaság által végzett adatkezelés időtartama a felhasználó által igényelt szolgáltatások időtartamára terjed. A Társaság az adatokat mindaddig kezelheti, amíg a felhasználó, vagy jogszabály az adatkezelést meg nem tiltja.

A Társaság legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári napon belül törli az adatot.
A törlési kérelem teljesítése nem érinti a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Kezelt adatok
A vásárlással összefüggésben kezelt adatok:

  • e-mail cím
  • számlázási adatok

     ▪ név
     ▪ ország; település; irányítószám; utca, házszám
     ▪ adószám (nem kötelező)
     ▪ telefonszám

  • szállítási adatok

     ▪ névország; település; irányítószám; utca, házszám
     ▪ telefonszám

  • megjegyzés (nem kötelező)

Adattörlés
A regisztráció törlése a bejelentkezést követően a "Fiók törlése" gombra kattintva valósítható meg, vagy a office@alfoldporcelan.hu e-mail címre benyújtott kérelem esetén a regisztráció törlésére 2 munkanapon belül kerül sor.

Cookiek kezelése
A www.alfoldporcelan.hu cookie-kat használ a vásárlói élmény személyesebbé tételére és a kényelmesebb használat érdekében. Az alábbi blokk még több információt tartalmaz a cookie-kal kapcsolatosan, ideértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és hogy hogyan gyakorolhatók a sütikkel kapcsolatos jogok.

Hogyan használjuk a Cookie-kat?
A Cookie-k kisméretű, egyedi azonosítót tartalmazó szöveges fájlok, amelyek a számítógépen vagy a mobil eszközön tárolódnak, így a használt eszköz felismerhető lesz, amikor bizonyos weboldalt meglátogat. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A cookie-k segítenek a webáruházban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és az ön vásárlói élményének
javításában.

A működéshez nélkülözhetetlen cookie-k
A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Kényelmi funkciók érdekében a böngésző bezárásáig böngésző cookie tárolja a kosában elhelyezett termék(ek) azonosítóját és a megtekintett termékek listáját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma.


Preferált online hirdetések megjelenítésére szolgáló cookie-k
Cookie-kat használunk a webáruházunk és a közösségi média használata során az olyan online hirdetések megjelenítéséhez, amelyekről azt gondoljuk, hogy az lehet az ön számára a legérdekesebb.

Az ilyen célokból használt cookie-kat gyakran olyan egyéb szervezetek helyezik el a Weboldalainkon, amelyek speciális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ezek a cookie-k információkat gyűjthetnek az online viselkedésről, mint például az IP cím, az a weboldal ahonnan érkezett, és információk a vásárlási előzményeiről vagy bevásárlókosár tartalmáról. Ez azt jelenti, hogy láthatja a hirdetéseinket a mi és más szervezetek weboldalain is, de a mi weboldalainkon is láthatja más szervezetek
hirdetéseit.

A cookie-k megmutatják, ha megnézte valamelyik hirdetésünket, és azt is, hogy azt
mennyi ideig nézte. Ez az információ segít nekünk az online hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésében és annak kontrolálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg önnél.

Teljesítményt biztosító cookie-k (analitika)
A Google Analytics cookie-k segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a cookie-k nem képesek önt személy szerint beazonosítani, például nem rögzítik nevét és e-mail címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítjük, mely alapján nem tudjuk önt azonosítani.
További információk a Google cookie-król:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

Sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy
bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Jogorvoslat
A felhasználó az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha a felhasználó a Társaságnak a döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Társaság a határidőt elmulasztja, a felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 naptári napon belül - bírósághoz fordulhat.
A felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §- ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Az Adatkezelési Tájékoztató változásai
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről időre felülvizsgálja. A Társaság akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit a felhasználók előzetes értesítése és jóváhagyása nélkül. Az Adatkezelési Tájékoztató változásait a Társaság a weboldalon közzé teszi, illetve hírlevél formájában megküldi a felhasználóknak.

Kapcsolatfelvétel:
Az adatkezelést és weboldal üzemeltetését az Alföld Porcelán Edénygyár Zrt. végzi.
Levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7.
E-mail cím: office@alfoldporcelan.hu


Szellemi tulajdonjog
A Társaság weboldalain, az on-line és offline médiában megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Társaság, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Társaság, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a felhasználók és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
A felhasználók által a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatban a Társasággal, közreműködőivel és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Társaság ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Társaság minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető.

A Társaság korlátozás nélkül jogosult a felhasználók észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a felhasználók részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
Kijelentjük, hogy az Alföld Porcelán Edénygyár Zrt. tulajdonát képezik az oldalainkon látható dokumentumokhoz kapcsolódó jogok.


A www.alfoldporcelan.hu oldalának tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.


Tilos a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.


Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatkezelési tájékoztatónkat és annak közzétett módosításait elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.


Az adatkezelő adatai:
A szolgáltató neve: Alföld Porcelán Edénygyár Zrt.
A szolgáltató székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7.
A szolgáltató elérhetősége, levelezési címe: office@alfoldporcelan.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 06-10-000024
A szolgáltató statisztikai számjele: 10413070-2341-114-06
A szolgáltató adószáma: 10413070-2-06
Nyilvántartást vezető hatóság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató telefonszáma: 62/620-667
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Webmotion Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 6724 Szeged, Zákány u. 14.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: hello@webmotion.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.webmotion.hu


Kérdése van?
Bármilyen, adatait is érintő kérdéssel forduljon hozzánk bizalommal az info@mbmbike.hu címen, bizonyosan tudunk segíteni felmerült kérdésében.